IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC
0973774288
Số 2 Nguyễn Xí - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Cách viết lý lịch cán bộ công chức mẫu 1a

Ngày đăng: 25/09/2018
Bài viết hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến mọi người cách viết lý lịch cán bộ công chức mẫu 1a, mời bạn tham khảo để biết thêm nhé!

Mẫu 1a – BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Cách viết lý lịch cán bộ công chức mẫu 1a

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LÝ LỊCH

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

 

Họ và tên khai sinh:..........................................................................................................

Tên gọi khác:....................................................................................................................

Ngày, tháng năm sinh:........./........../............... Giới tính (nam, nữ).................................

Quê quán:.........................................................................................................................

Chức vụ (chức danh) công tác hiện tại:...........................................................................

Cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức:....................................................................

Cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức:...................................................................

 

                                                                                  Số hiệu cán bộ, công chức:   11.023

 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):............................................................................

2) Tên gọi khác:.........................................................................................................  

3) Sinh ngày ......... tháng .......... năm .................., Giới tính (nam, nữ)....................

4) Nơi sinh: Xã .................................., Huyện ........................, Tỉnh ........................

5) Quê quan: Xã .............................., Huyện ............................., Tỉnh .....................

6) Dân tộc:......................................................., 7) Tôn giáo:.....................................

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...........................................................................................

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay:.........................................................................................

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:......................................................................................................

11) Ngày tuyển dụng:.........../........./.............., Cơ quan tuyển dụng: ...............................

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: .............................................................

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao: ................................................................................................

14) Ngạch công chức (viên chức):...................................................., Mã ngạch:................................

Bậc lương:..........., hệ số..........., Ngày hưởng....../......../............., Phụ cấp chức vụ: ..........., Phụ cấp khác.............

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào):...........................

15.2 - Trình độ chuyên môn cao nhất:..........................................................................

(TSKH, TS, THs, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị:............................................., 15.4- Quản lý nhà nước:..................................

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)                                            (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự....)

15.5- Ngoại ngữ:.................................................., 15.6- Tin học:...................................................

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D... )                                                 (Trình độ A, B, C,... )

16) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam............./........./.............., Ngày chính thức: ............../.........../.....................

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội:...............................................................................

(Ngày  tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, ... và làm việc gì trong tổ chức đó)

18)Ngày nhập ngũ:.........../......./..............., Ngày xuất ngũ:........../........./..............., Quân hàm cao nhất:.................

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất:...........................................................................................

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú,....)

20) Sở trường công tác:...............................................................................................................

21) Tình trạng sức khỏe:................................, Chiều cao:..........., Cân nặng: ...........kg, Nhóm máu:........................

22) Là thương binh hạng:........../..........., Là con gia đình chính sách ():......................................

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

23) Số chứng minh nhân dân:................................................................. Ngày cấp: ............./........../.........................

Cách viết lý lịch cán bộ công chức mẫu 1a 

>> Chia sẻ hữu ích: Hồ sơ cán bộ công chức gồm những gì?

II. ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

II.A Trước khi được tuyển dụng

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Đã học và tốt nghiệp những trường nào, ở đâu hoặc làm những công việc gì (kể cả hợp đồng lao động) trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu (kê khai những thành tích nổi bật trong học tập, lao động)? Trường hợp bị bắt, bị tù (thời gian nào, ở đâu, ai biết)

 

 

 

II.B Khi được tuyển dụng

Thời gian

tuyển dụng

Được tuyển dụng vào đơn vị nào (đơn vị chủ quản, đơn vị trực thuộc)? Công việc chính được phận công đảm trách (chức danh công việc hoặc chức vụ công tác) là gì? được xếp vào ngạch bậc lương nào và phụ cấp (nếu có) là bao nhiêu?

 

 

 

III. THAM GIA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, HỘI NGHỀ NGHIỆP... 

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Vào Đoàn thanh niên CS HCM; tham gia hoạt động trong tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác (trong và ngoài nước),... (tên tổ chức, tên hội, trụ sở ở đâu, đã giữ chức vụ hoặc chức danh gì trong các tổ chức này)

.

 

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC 

Tên trường hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

Chuyên ngành

 đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Hình thức đào

 tạo, bồi dưỡng

Văn bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: Chính qui, tại chức, chuyên tu, từ xa,.....

Văn bằng bao gồm: Tiến sĩ kho học, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp,...

V. KHEN THƯỞNG 

Tháng, năm

Nội dung và hình thức khen thưởng

Cấp quyết định

 

 

 

 

VI. KỶ LUẬT 

Tháng, năm

Lý do và hình thức kỷ luật

Cấp quyết định

 

 

 

 

VII. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Về bản thân vợ (hoặc chồng) và các con 

Mối quan hệ

Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử  (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền không ); hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước), nơi cư trú

 

 

 

VIII. QUAN HỆ GIA ĐÌNH, THÂN TỘC

Ông, Bà (nội, ngoại), Cha, Mẹ, Anh chị em ruột 

Mối quan hệ

Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử  (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền không ); hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước), nơi cư trú

 

 

 

VIII. QUAN HỆ GIA ĐÌNH, THÂN TỘC (tiếp theo)

Ông, Bà (nội, ngoại), Cha, Mẹ, Anh chị em ruột của bên vợ (hoặc bên chồng) 

Mối quan hệ

Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử  (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền không ); hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước), nơi cư trú

 

 

 

IX. TỰ NHẬN XÉT

(Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, năng lực và sở trường công tác...) 

 

Người khai

Tôi xin cam đoan về những lời khai trong quyển lý lịch này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai đó.

 

 

 

Hạ Long, ngày.........  tháng  năm .........

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

Xác nhận của cơ quan, đơn vị

Bản lý lịch này do cán bộ, công chức:

(Họ tên)...................................................................................................

tự khai tại ...........................................................

Cơ quan xác nhận là đúng sự thật.

Hạ Long, ngày.........   tháng .........   năm .........

 (thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC)

(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Quyển lý lịch này sau khi cán bộ, công chức kê khai được xác minh và xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức; đồng thời phải đóng dấu giáp lai ở tất cả các trang.

>> Tư vấn hữu ích: Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ công chức mới nhất

Một số nguyên tắc cơ bản trong công tác xây dựng và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Cách viết lý lịch cán bộ công chức mẫu 1a

Xuất phát từ vị trí, vai trò của hồ sơ cán bộ, công chức nêu trên, yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức phải bảo đảm những nội dung cơ bản sau:

Một là, cần khẳng định hồ sơ cán bộ, công chức là tài sản của cơ quan nhà nước, là một phần di sản quan trọng của cơ quan không ai có quyền phát tán, mua bán và trao đổi. Do đó, hồ sơ cán bộ, công chức cần được quản lý, giám sát và bổ sung thường xuyên để phục vụ cho công tác nhân sự của cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước.

Hai là, công tác xây dựng và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức. Hồ sơ gắn liền với hoạt động của cán bộ, công chức từ khi được tuyển dụng đến khi rời khỏi cơ quan nhà nước. Do vậy, ngay từ đầu cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn người mới được tuyển dụng kê khai lý lịch và nộp văn bằng, chứng chỉ cùng các loại giấy tờ có liên quan khác để thẩm tra, xác minh và hoàn thiện thủ tục lập hồ sơ ban đầu (hồ sơ gốc) đưa vào theo dõi, quản lý.

Ba là, cấp nào quản lý cán bộ, công chức thì cấp đó trực tiếp quản lý hồ sơ của người đó. Khi cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển thì hồ sơ sẽ chuyển cho cơ quan mới quản lý và theo dõi. Việc chuyển giao hồ sơ phải do cơ quan tiếp nhận cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện mà không để cán bộ, công chức tự chuyển hồ sơ của mình, đồng thời phải kiểm tra và lập biên bản bàn giao theo đúng quy định. Trường hợp làm mất hồ sơ cán bộ, công chức được coi là làm mất tài sản của nhà nước.

Bốn là, hồ sơ cán bộ, công chức được quản lý, sử dụng theo chế độ tài liệu mật, chỉ những người có thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cho phép mới được nghiên cứu, khai thác hồ sơ.

Năm là, mỗi tiêu chí thông tin trong các thành phần tài liệu của hồ sơ cán bộ, công chức là cơ sở quan trọng để phục vụ công tác nghiên cứu, nhận xét, đánh giá cá nhân cán bộ, công chức và tổng hợp, thống kê đội ngũ cán bộ, công chức. Vì vậy, hồ sơ cán bộ, công chức phải được quản lý khoa học và thống nhất.

Sáu là, cán bộ, công chức được giao quản lý hồ sơ phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường chính trị vững vàng; có nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm và tận tuỵ với công việc được giao. Nếu để hư hỏng, mối mọt làm chất lượng hồ sơ giảm sút phải chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị và phải bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Hy vọng nhưng thông tin chia sẻ trên đây có thể giúp mọi người có thêm những thông tin hữu ích để chuẩn bị một bộ sơ yếu lý lịch hoàn chỉnh một cách tốt nhất cho mình.

Video cách viết sơ yếu lý lịch viên chức, công chức:

Nguồn tham khảo internet

Thông tin mua hồ sơ cán bộ công chức tốt nhất, xin vui liên liên hệ:

>> Có thể bạn quan tâm: Quyết định 06/2007/QĐ-BNV thành phần hồ sơ cán bộ công chức mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ công chức

Văn phòng phẩm in thiết kế Hoàng Ngọc tự hào là thành viên Vip MuaBanNhanh chuyên mục: Bộ hồ sơ công chức, viên chức

 

Xem thêm:

>> Thành phần hồ sơ cán bộ công chức

>> Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch công chức mẫu 2a

>> Mẫu bộ hồ sơ cán bộ công nhân viên chức

>> Tư vấn hồ sơ công chức bao gồm những gì?

IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC
Điện thoại 0973774288
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Xí - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Liên kết mạng xã hội